Fiskeregler

Fiskeregler för Kabusaån:

Fiske är endast tillåtet för medlemmar och inga fiskekort säljes

När det gäller minimimått och fredningsregler mm kan du hitta dessa på länsstyrelsens hemsida. Vissa speciella regler gäller för skjutfält, se hemsida och anslag vid skjutfältet. När det gäller fiskeregler för Kabusaån se nedan.

 1. Var försiktig för vårt fiskeområde är även skjutfält. Kontrollera noga innan du ger dig ut längs ån, finns det någon röd flagga hissad eller röd lampa som blinkar på säkerhetstornet får du ej fiska söder om kustvägen. Se anslag vid skjutfältet eller på försvarets hemsida. För dig som bor en bit bort så kolla innan fiske vilka dagar man skjuter.
 2. Medlemsavgift XXXX: -/år skall vara betald före första fisketillfället.
 3. Armbindel hämtas i Klubbstugan före fisket. På den västra dörren till klubbstugan finns ett kodlås med koden XXXXXNamn och datum fylls i loggboken när armbindeln hämtas. Vid allt fiske skall armbindel bäras.
 4. Fiske av öring är tillåtet fr.o.m. 1 januari t.o.m. 30 september. Observera att fredningsområde kring åmynning även gäller föreningsmedlemmar.
 5. Fiske får endast bedrivas med handredskap avsedda för sportfiske. Mete får endast bedrivas 1/6-30/9.
 6. All fisk av skall ovillkorligen åter isättas i vattnet om den inte håller måtten enligt länsstyrelsens fiskebestämmelser. Minimimått: öring 50 cm. Behandla fisken varsamt.
 7. Endast 3 öringar får fångas per vecka och medlem, räknat från söndag klockan 2400.
 8. Direkt efter fisket skall armbindel lämnas tillbaka och övriga fält i loggboken fyllas i. Skriv tydligt!
 9. Observera nya regler angående gäster. Enligt beslut på årsmöte får gäster medtagas endast i undantagsfall. Samma gäst bör ej medtagas vid upprepade tillfällen, i så fall skall gästen söka eget medlemskap. Maximalt en gäst per fisketillfälle. Gäst fiskar på medlemmens fiskekvot. Undantag kan i speciella fall beviljas av styrelsen. Vid oklarhet rådfråga styrelsen.
 10. Aktiviteter på skjutfältet får ej störas eller hindras.
 11. Var försiktig så att inte växter och annat skadas eller att vilda djur och fåglar skräms.
 12. Upptäcker ni något som gäller skjutfältet, ring skjutfältsexpeditionen och berätta.